top of page

KHÁM BỆNH

 • 1 giờ 20 phút
  100.000 Đồng Việt Nam
 • 1 giờ 30 phút
  100.000 Đồng Việt Nam
 • 1 giờ 20 phút
  100.000 Đồng Việt Nam
 • 50 phút
  100.000 Đồng Việt Nam
 • 30 phút
  100.000 Đồng Việt Nam
 • 1 giờ
  100.000 Đồng Việt Nam
bottom of page